رادیو جوانان 97.5

تماس با ما

آدرس

رادیو جوانان

سرک 13 وزیر اکبر خان
کابل، افغانستان
+93 (0) 799 28 15 28 نمبر تماس:
contact@jawanan.fm آدرس برفی:

جهت نشر پیام های بازرگانی تان به آدرس ذیل تماس بگیرید
+ 93(0) 799 23 11 11 نمبر تماس
sales@jawanan.fm آدرس برقی

Contact Form