رهیاب

انگیزه دلیل اعمال ، خواسته ها و نیازها است. این همچنین یک جهت به سمت رفتار است ، یا آنچه باعث می شود فرد بخواهد یک رفتار را تکرار کند.

شروع به گوش کردن